തിരുകർമ്മങ്ങൾ

ദിവ്യബലി, നൊവേന, ആരാധന


എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും
6:00 AM- നൊവേന
6:30 AM- ദിവ്യബലി
7:00 AM- നൊവേന
7:30 AM- ദിവ്യബലി , നൊവേന , ആരാധന
9:30 AM- നൊവേന
10:45 AM- ദിവ്യബലി , നൊവേന , ആരാധന
3:00 PM- ദിവ്യബലി , നൊവേന , ആരാധന
5:30 PM- ദിവ്യബലി , നൊവേന , ആരാധന

എല്ലാ മാസാദ്യ വ്യാഴായ്ച്ചയും 5:30 ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധൻറെ തിരുസ്വരൂപ പ്രദക്ഷിണം .

എല്ലാ മൂന്നാമത്തെ വ്യാഴായ്ച്ചയും 10:30 നും 5:30നും ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം

വ്യാഴായ്ച്ചകളിൽ രാവിലെ മുതൽ നേർച്ചകഞ്ഞി ലഭ്യമാണ്

സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ


6.30 AM - ദിവ്യബലി

ശനിയാഴ്ച്ച
ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം മാതാവിന്റ്റെ നൊവേന

എല്ലാ മാസാദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും രാവിലെ 6ന് ആരാധന തുടർന്ന് 6 .3 0 ന് ദിവ്യബലി

ഞായർ


7.00 AM - ദിവ്യബലി
9.30 AM - ദിവ്യബലി

എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും രാവിലെ 7 ന് ദിവ്യബലിക്കു ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . തുടർന്ന് 9 .4 5 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദിവ്യബലി .
വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകൾ ഇല്ലാത്ത ഞായറാഴ്ച്ചകളിൽ 9:30 നായിരിക്കും ദിവ്യബലി